Languages

Statuten

 

TITEL I
BENAMING, ZETEL, DUUR EN DOEL
ARTIKEL 1.
De vereniging kiest de benaming DISOP. DISOP staat voor “Dienst voor Internationale Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten”.
ARTIKEL 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd te 1000 Brussel, Spastraat 32.
ARTIKEL 3.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, en kan te allen tijde worden ontbonden.
ARTIKEL 4.
De vereniging heeft tot doel, in het kader van ontwikkelingssamenwerking, bij te dragen tot de algemene ontwikkeling van de Derde Wereldlanden in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Oceanië. Eveneens wordt samenwerking nagestreefd met de vroegere Oost-Europese landen.
Anderzijds stelt de vereniging haar diensten ter beschikking van, en wenst zij een zo uitgebreid mogelijke informatie en documentatie door te geven aan overheidsinstellingen en organisaties voor ontwikkelingssamenwerking in West-Europese en Noord-Amerikaanse landen, evenals wereldorganisaties voor ontwikkelingssamenwerking, om met dezen tot een nauwe samenwerking te komen op het vlak van de ontwikkelingssamenwerking.
De vereniging heeft eveneens als doel personeel als NGO-coöperanten uit te zenden, te selecteren, te vormen en de omkadering hiervoor te verzekeren.
 
TITEL II
LEDEN, TOETREDING, ONTSLAG, UITSLUITING, VERPLICHTINGEN
ARTIKEL 5.
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.
ARTIKEL 6.
De toetreding van nieuwe leden kan alleen maar geschieden door coöptatie, op voorstel van minstens twee leden, en mits akkoord van drie vierde van de leden die deelnemen aan de algemene vergadering, waarvan de dagorde het voorstel tot coöptatie vermeldt.
De kandidaat die wenst te worden opgenomen als lid moet hiertoe een schriftelijke aanvraag bij de Raad van Bestuur indienen.
ARTIKEL 7.
De toetreding tot de vereniging houdt in de verplichting tot een jaarlijkse bijdrage. De bijdrage wordt vastgesteld door de raad van bestuur. De bijdrage mag niet meer dan 100€ per jaar bedragen.
ARTIKEL 8.
Elk lid kan te allen tijde ontslag nemen, mits de raad van bestuur hiervan twee maanden op voorhand schriftelijk in kennis te stellen.
ARTIKEL 9.
De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering, mits akkoord van drie vierde van de leden die deelnemen aan de algemene vergadering, waarvan de dagorde het voorstel tot uitsluiting vermeldt, en dit slechts na verdediging van het met uitsluiting bedreigde lid te hebben gehoord of nadat het lid werd uitgenodigd om uitleg te verschaffen.
ARTIKEL 10.
Elk lid dat ontslag neemt of dat wordt uitgesloten heeft geen aanspraak op het maatschappelijk bezit en kan de teruggave niet eisen van de bijdragen die het zou hebben betaald, of van andere prestaties die het zou hebben verstrekt.
Het is hem daarenboven niet toegelaten de zegels te doen leggen, noch boedelbeschrijving, noch afrekening te vorderen.
Hetzelfde geldt voor de erfgenamen, schuldeisers of rechthebbenden van een overleden lid.
ARTIKEL 11.
De leden hebben geen verplichtingen uit hoofde van de verplichtingen van de vereniging.
 
TITEL III
RAAD VAN BESTUUR, DAGELIJKS BESTUUR
ARTIKEL 12.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld door de algemene vergadering, voor een periode van drie jaar. De uittredende leden zijn herkiesbaar.
ARTIKEL 13.
Ingeval een plaats van bestuurder openvalt, gaat de algemene vergadering, bij haar eerstkomende bijeenkomst, over tot de aanduiding van een nieuwe bestuurder, die het mandaat van de beheerder welke hij vervangt zal uitdoen.
ARTIKEL 14.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
ARTIKEL 15.
De raad van bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens ontstentenis, door het oudste aanwezige lid van de raad van bestuur. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van deze bestuurder die hem vervangt, beslissend. De beslissingen worden opgenomen in verslagschriften en in een bijzonder register ingeschreven en ondertekend door de voorzitter en de secretaris. De uittreksels worden getekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
ARTIKEL 16.
De raad van bestuur heeft alle handelingen in zijn bevoegdheid, die behoren tot de beschikking over de goederen, tot het bestuur van de vereniging, in de ruimste zin genomen. Hij kan namelijk alle betalingen doen en ontvangen; alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen en vervreemden, evenals huren of verhuren, zelfs voor langer dan negen jaar; alle private of officiële subsidies en tegemoetkomingen aanvragen, aanvaarden en ontvangen; alle legaten en giften aanvaarden; alle contracten, verkopingen en ondernemingen aannemen en sluiten; alle leningen, met of zonder waarborg sluiten; alle subrogaties en borgleningen toestaan en aanvaarden; toestemmen in hypotheken op onroerende goederen van de vereniging, alle leningen en voorschotten sluiten en doen; van alle zakelijke of uit de verplichtingen voortspruitende rechten afstand doen, evenals van alle zakelijke of persoonlijke waarborgen; handlichting verlenen, zelfs zonder betaling, met verzaking van alle zakelijke rechten, van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, inbeslagnemingen of andere beletsels; verschijnen als eiser of als verweerder voor alle rechtbanken en uitvoeren of laten uitvoeren van alle vonnissen; dadingen treffen, scheidsrechterlijke uitspraken aanvaarden, in één woord, alle handelingen vervullen, alle overeenkomsten sluiten en alle nuttige schikkingen nemen, bij uitzondering van die waarvoor alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad benoemt eveneens hetzij zelf, hetzij bij opdracht, alle medewerkers, agenten, bedienden en leden van het personeel van de vereniging en stelt ze af, bepaalt hun werkzaamheden en bezoldiging.
ARTIKEL 17.
De gezamenlijke handtekeningen van de voorzitter en van de penningmeester alleen verbinden de vereniging tegenover derden. De penningmeester alleen heeft de handtekening voor postcheck-, bank- en andere lopende rekeningen.
De raad van bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden overdragen aan één van zijn leden of zelfs aan een derde.
De raad van bestuur kan insgelijks het dagelijks bestuur van de vereniging in opdracht geven, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dit bestuur verbonden, aan een afgevaardigde-bestuurder, gekozen onder de bestuurders, en van wie hij de bevoegdheid en de eventuele bezoldiging vaststelt. De afgevaardigde-bestuurder kan twee bestuurders volmachtigen gezamenlijk op te treden in zijn naam.
ARTIKEL 18.
De rechtsvorderingen, niet alleen als eiser, maar ook als verweerder, worden ingesteld of verdedigd, uit naam van de vereniging, door de raad van bestuur, op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of de afgevaardigde-bestuurder.
 
TITEL IV
ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 19.
De algemene vergadering is het soevereine gezag van de vereniging. Tot haar bevoegdheid behoren :
1° de wijziging der statuten van de vereniging;
2° de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
3° de benoeming en afzetting van de bestuurders;
4° de vrijwillige ontbinding van de vereniging en het bestemmen van haar bezit;
5° de coöptatie en de uitsluiting van de leden;
6° alle beslissingen die de grenzen overschrijden van de bevoegdheid van de raad van bestuur.
ARTIKEL 20.
Ieder jaar, in de maand maart, moet er een algemene vergadering worden gehouden. Zij moet ook bijeengeroepen worden telkens als één vijfde van de leden dit aanvraagt.
De uitnodiging tot deze vergadering wordt gedaan door de raad van bestuur, per gewoon schrijven, verzonden minstens acht dagen voor de vergadering, door de voorzitter van de raad van bestuur of door de afgevaardigde-bestuurder, en die de agenda vermeldt.
De vergadering zal geen resoluties mogen stemmen die niet werden gebracht op de agenda, welke bij de oproepingsbrief was gevoegd.
ARTIKEL 21.
De leden zullen zich op de algemene vergadering niet kunnen laten vertegenwoordigen door een ander lid of door een derde.
ARTIKEL 22.
De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door het oudste aanwezige lid van de raad van bestuur.
De voorzitter duidt de secretaris aan.
ARTIKEL 23.
De vergadering is geldig samengesteld, welk ook het aantal aanwezigen zij, en haar beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve wanneer de standregelen of de wet anders beslissen. Bij staking van stemmen is die van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend. Onthoudingen dienen in mindering gebracht van het aantal uitgebrachte stemmen.
ARTIKEL 24.
De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen gebeurt met gewone meerderheid van stemmen. De goedkeuring van de begrotingen en rekeningen sluit in de ontlasting van de raad van bestuur.
ARTIKEL 25.
De afzetting van een bestuurder wordt uitgesproken door de algemene vergadering, beslissend met drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen en slechts na de verdediging van de met afzetting bedreigde bestuurder te hebben gehoord of na de betreffende bestuurder uitgenodigd te hebben om uitleg te verschaffen.
ARTIKEL 26.
De benoeming van een bestuurder gebeurt in meerdere stemronden. Tijdens de eerste twee stemronden is een bestuurder aangesteld met twee derde meerderheid der uitgebrachte stemmen. De kandidaat waarop het minst aantal stemmen werd uitgebracht, valt na elke stemronde uit. Vanaf de derde stemronde wordt deze kandidaat tot bestuurder aangesteld, die de helft der stemmen plus één behaalde.
ARTIKEL 27.
De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in het verslagboek en worden ondertekend door de voorzitter en de aangeduide secretaris. De uittreksels worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
 
TITEL V
BEGROTINGEN EN REKENINGEN
ARTIKEL 28.
Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar.
Ieder jaar, per 31 december, worden de rekeningen afgesloten en wordt een budget opgesteld voor het volgende dienstjaar. De rekeningen en begrotingen worden onderworpen aan de eerstvolgende algemene vergadering.
 
TITEL VI
ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 29.
In geval van vrijwillige ontbinding, duidt de algemene vergadering één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheid.
ARTIKEL 30.
In geval van ontbinding, zal het actief, na aanzuivering van de schulden, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel.
 
TITEL VII
BENOEMINGEN
ARTIKEL 31.

Zijn aangesteld als leden van de raad van bestuur, Mevrouw Rita Cleuren, Mevrouw Hilde Vangindertael, de heer René Verbesselt, de Heer Rogier Chorus en de de Heer Jean-Louis Boone.

Onder elkaar hebben de leden van de raad van bestuur aangeduid:

als voorzitter : de heer René Verbesselt;

als secretaris: mevrouw Rita Cleuren; 

als penningmeester : mevrouw Hilde Vangindertael.

Erevoorzitter is de heer Aimé Caekelbergh.

 
TITEL VIII
ALGEMENE BEPALINGEN
ARTIKEL 32.
Al hetgeen niet door onderhavige standregelen is voorzien, zal in de eerste plaats worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van de wet van 27 juni 1921, waarbij aan de verenigingen zonder winstoogmerk rechtspersoonlijkheid wordt verleend.
 
 
 
 
 

 

  

© 2019 Disop VZW • Spastraat 32 • 1000 Brussel • +32 2 230 29 25 • BE0409.331.882 • login